Asiakasrekisteriseloste

Tietosuojaseloste liittyen Hallituspartnerit Turku ry:n henkilötietoja sisältävään jäsenrekisteriin

1 Rekisterinpitäjä:

Hallituspartnerit Turku ry

Turku

2 Yhteyshenkilö:

Veli-Matti Savo

Turku

0400 688535, veli-matti.savo@outlook.com

3 Rekisterin nimi:

Hallituspartnerit Turku ry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden jäsenyyden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn jäsenilmoitusta, eikä jäsenyyttä voida perustaa.

5 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin yhdistyksen jäsenyys on voimassa tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu sitä edellyttää. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

6 Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät  

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat yhdistyksen jäseneksi liittyneet henkilöt.

Reksiteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, joita ovat jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Rekisteriin voidaan kerätä lisäksi jäseneksi ilmoittautuneen rekisteröidyn yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti), jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuvat, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta) ja rekisteröidyn mahdollisesti toimittamat valokuvat. Rekisterissä voidaan käsitellä myös rekisteröityjen ilmoittamat tiedot työkokemuksesta ja ammatillisesta osaamisesta.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan rekisteröidyn omalla ilmoituksella.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään teknisesti ja fyysisesti suojattuina. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja palveluntarjoajan tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  1. pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  2. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
  3. niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
  4. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

11 Evästeet

Katso evästekäytäntö sivu.